سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه بیرجند 
مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
 
ادامه دارد 
مدیریت مسائل دانشجویان شاهد 
همکاری 
مرکز مطالعات جوانان خراسان جنوبی 
مدیر مرکز 
 
ادامه دارد 
آموزش و پژوهش 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مسائل جوانان و نوجوانان 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان از دیدگاه اسلام 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علم النفس از دیدگاه دانشمندان  
تدریس 
پژوهشکده مطالعات بسیج 
مدرس 
 
 
روش تحقیق 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ 
مدرس 
 
 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
1388/07/01 
ادامه دارد 
کلیات فلسفه 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
روانشناسی اجتماعی 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
ادامه دارد 
پروژه تحقیقاتی 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
 
نظریه های اجتماعی مسلمین 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی دین 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
 
اندیشه اجتماعی در منابع اسلامی 
تدریس 
دانشگاه بیرجند 
مدرس 
 
 
آشنائی با علوم عقلی اسلامی