مقاله
111 بازدید
تاریخ ارائه : 9/3/2011 11:47:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

تاثیر عزاداری برای اباعبدا... الحسین (ع) بر هویت مذهبی و ملی جوانان

مقدمه:

آنچه موضوع این نوشتار قرار گرفته فرمایشی کوتاه از امام خمینی رحمه ا... علیه می باشد که با تیز بینی و درایت ویژه ای بیان شده است .در سالها قبل امام  (ره ) فرمود: "این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است ."  صحبت مذکور هر چند خلاصه است ، لیکن حکایت از واقعیتی غیر قابل انکار در طول تاریخ تشیع دارد که پیرامون آن بحثهای فراوانی صورت گرفته است . بدون شک پیرامون فضائل عزاداری برای اباعبدا.. الحسین علیه السلام و تاثیرات آن در طول تاریخ کتابهای فراوانی نوشته شده که موضوع این نوشتار نمی باشند .آنچه هم اکنون با توجه به موضوع بحث ، در پی آن خواهیم بود نگاهی جامعه شناختی به تاثیرعزاداری برای اباعبدا.. علیه السلام برهویت جوانان ایرانی  می باشد . هر چند تحلیل جامعه شناخی خود حادثه عاشورا نیز می تواند موضوع بحثی مستقل قرار گیرد که در فرصت مناسب بدان نیز خواهیم پرداخت .

ادامه دارد