تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
پژوهشگری علوم اجتماعی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
 
فوق لیسانس 
 
پژوهشگری علوم اجتماعی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
 
دکترا 
1392 
جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایرا 
مرکز تخصصی دکتری دانشگاه پیام نور 
 
سطح 4 
 
 
 
 
سطح 4 
 
 
 
0.00