انتظار فرج راهبرد کاهش ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی
71 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - تخصصی پژوهشکده مهدویت /شماره2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بررسی گزارشات پژوهشی وآماری متعدد نشان از روند رو به تزاید کج روی ها و انحرافات اجتماعی دارد که تبدیل آنها به مسائل اجتماعی کمترین نتیجه حاصل از این شرایط است.در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر و دهها جرم ناشی از آن به کلافی سر درگم بدل گردیده که خانوادههای زیادی را تحت تاثیر قرار داده، هزینه های کنترل اجتماعی را افزایش داده و جریان جامعه پذیری را با مشکل مواجه کرده است.اکنون سوال این است که آیا نمی توان راه حلی میانبُر،کم هزینه،کم خطر ومبتنی برفرهنگ اصیل اسلام پیشنهاد کرد که این همه لئامت و پلشتی را یکجا تطهیر کرده،انسانهای لاابالی و منحرف را به افرادی غیرتمند و اهل خیر و صلاح تبدیل کند؟ پیشنهاد این مقاله - مستند به دهها دلیل – فرهنگ مهدوی است.لذا پس از دسته بندی علل کجروی ها اجتماعی با استناد به آیات شریفه قرآن، فرهنگ مهدوی راهبرد دین برای تعالی و رشد – از ابتدای خلقت تا انتها – معرفی گردیده و استدلال می شود در فرهنگ مهدوی ساختار شخصیت افراد به صورت اساسی اصلاح و امیدواری به عنوان عنصر اصلی آن شکل میگیرد.در فرهنگ مهدوی ، نظارت و کنترل اجتماعی با گسترش در جنبه های غیر رسمی آن،هیچ هزینه ای در بر ندارد چرا که ساز و کارها ی آن از طریق افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش وابستگی به جامعه تعریف می شود. کلید واژه ها:فرهنگ مهدوی،انتظار فرج،کج روی،نظارت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،وابستگی جامعه،امیدواری