روشی نو در پژوهشهای جامعه شناختی در قرآن
72 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشهای قرآنی /شماره49
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: سوال اصلی تحقیق این بود که: آیا می توان مفاهیم ، مقولات وگزاره های جامعه شناسی را از قرآن مجید استخراج و استنباط کرد و مبتنی بر آن نظریه پردازی نمود ؟.برای پاسخ گوئی به این پرسش تمام آیات شریفه قرآن مورد بررسی قرار گرفت و آیاتی که به نوعی به موضوع اشاره داشتند، مشخص گردید. پس از آن، مبتنی بر روش گراندو تئوری، آیات شریفه و تفاسیر مورد نظر در ذیل هر آیه، به مفاهیم اصلی وفرعی تجزیه شدند . سپس استنباط مفاهیم جامعه شناسی براساس مفاهیم تجزیه شده ، صورت گرفت. براین اساس مقولات محوری وسپس خط اصلی داستان بدست آمد. آنگاه همه مفاهیم اصلی وفرعی تبدیل به گزاره های جامعه شناسی شدند و با بررسی مجدد ، گزاره های بدست آمده که بالغ بر ده هزار گزاره می شوند ، طبقه بندی و مقوله بندی شدند. نتیجه این طبقه بندی بدست آمدن 66 موضوع کلان جامعه شناسی است که تفسیر هر کدام از آنها زمینه نظریه پردازی در همان حوزه را فراهم نموده است. این تحقیق که حدود 10 سال به طول انجامید در حوزه قرآن پژوهی، کاری نو و بی بدیل است که هدف آن نظریه پردازی در موضوعات مختلف جامعه شناسی است.