تاثیر فطرت و فرهنگ درپیدائی آرمان شهرقرآنی
70 بازدید
محل نشر: مجوعه مقالات همایش تا آرمان شهر رضوی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : سوال اصلی این مقاله تاثیر فرهنگ و فطرت وشکل گیر شهر و پس از آن آرمان شهر قرآنی است که بدین منظور آیات شریفه قرآن و بعضی از تفاسیر شیعه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت آرمان شهر مورد نظر قرآن با دو ویژگی اساسی مشخص گردیده است . آرمان شهر مود نظر قرآن فقط در ذهن وجود ندارد، بلکه در گذشته بار ها تحقق یافته و انشاء الله در آینده نیز محقق خواهد شد ، همچنین هیچ منعی برای تحقق آن در زمان حاضر مادامی که آن دو ویژگی به منصه ظهور رسند ، نیست . این نوشتار طرح ایده ای پیرامون چگونگی تحقق آرمان شهر قرآنی است .