سنخ شناسی نفاق در آموزه های قرآن( بررسی جامعه شناختی پدیده نفاق)
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه آموزه های قرآنی شماره 20
نقش: نویسنده
سال نشر: 1293/11/06
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی