یگانگی یا دو گانگی عاملیت و ساختار در تفاسیرقرآن
94 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه‌ی علمی ـ تخصصی اسلام و علوم اجتماعی، سال 3، شمارۀ 6، پاییز و زمستان139
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
Hf
آدرس اینترنتی