ملاحظات اجتماعی مترتب بر مناظره و گفتگو در تفاسیر قرآن
76 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهش اسلام و علوم اجتماعی شماره 11
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی